شرکتortner پس از چندین دهه تجربه با cleanroom (اتاق استریل) و تولید و تجهیز سیستم های ساخت و ساز و پیاده سازی فن آوری های اتاقهای فیلتر هوای تميز در سه گروه زير فعاليت ميكند:
1- صنايع غذايي
2- صنايع داروسازي
3- تجهيزات استريل بيمارستاني و پزشكي