Hepa cart
 
دارای استاندارد EU که برای مکانهایی با انجماد خشک پیشبینی شده است و این محصول برای اتاق های کلاس Aو B و مسیر بین آنها تولید شده است.​​​​​​​

ادامه مطلب