قارچ ها  و کپک ها و باکتری ها و آلودگی ها بزرگترین خطر در اطراف  خطوط بسته بندی میباشند که بیشترین تاثیر را در از بین بردن میکروارگانها دارند. با تکنیک های پیشرفته و مطمعن میکروبیولوژیک ابر تمیز کننده ((clean cloud به بالاترین اطمینان پاکیزگی واستریل درخط تولیدمیرسیم .این وسیله با مکیدن هوای اطراف خط و ریل دستگا هها و با عبور از فیلترهوای خود، دستگاه ها وکل محیط را استریل میکند و از پاکیزگی آنها محافظت میکند.​​​​​​​

FLOW LINE